ابی که (قبلاً )پاک بوده و نجس شدن یا پاک بودن ان نا معلوم است حکم اب ..... را دارد

ابی که (قبلاً )پاک بوده و نجس شدن یا پاک بودن ان نا معلوم است حکم اب ..... را دارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی