«ارزش هر انسانی به اندازه­ی چیزی است که دوست می­دارد»این سخن از کیست؟.

«ارزش هر انسانی به اندازه­ی چیزی است که دوست می­دارد»این سخن از کیست؟.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها