برخی نومیدانه در قید بندگی هستند و به غلط چنین می پندارند که آزادند

برخی نومیدانه در قید بندگی هستند و به غلط چنین می پندارند که آزادند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی