برنامه برای اجرا شدن، در حافظه .......... قرار می گیرد.

برنامه برای اجرا شدن، در حافظه .......... قرار می گیرد.

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • Ram (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی