تنها سوره ای که دارای بیشترین واژه سلام است

تنها سوره ای که دارای بیشترین واژه سلام است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی