تنها سوره ای که دارای بیشترین واژه سلام است

تنها سوره ای که دارای بیشترین واژه سلام است

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • صافات (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی