این سخن از کیست؟ کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .

این سخن از کیست؟ کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی