این شعر از کیست؟ نفس ارزو کند که تو لب بر لبش نهی بعد هزار سال که خاکش صبو بود

این شعر از کیست؟ نفس ارزو کند که تو لب بر لبش نهی بعد هزار سال که خاکش صبو بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی