این جمله از کیست:\\"دوچیز بی پاینند. <منظومه شمسی>و<نادانی بشر>،در مورد اولی زیاد مطمئن نیستم\\"

این جمله از کیست:\\"دوچیز بی پاینند. <منظومه شمسی>و<نادانی بشر>،در مورد اولی زیاد مطمئن نیستم\\"

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی