(چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان)اثر کدام نویسنده و نام کتابش؟

(چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان)اثر کدام نویسنده و نام کتابش؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سعدی-بوستان (6 نفر)
  • حافظ-کلیات (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی