کدام یک از آثار زیر از ادبیات اندرزی و تعلیمی می باشد؟

کدام یک از آثار زیر از ادبیات اندرزی و تعلیمی می باشد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی