زمانی که بخشی از نوشته از نویسنده اصلی نباشد و ویراستار آن را به متن افزوده باشد؛از کدام نشانه نگاشی استفاده میشود؟

زمانی که بخشی از نوشته از نویسنده اصلی نباشد و ویراستار آن را به متن افزوده باشد؛از کدام نشانه نگاشی استفاده میشود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی