حضرت علی می فرماید: هر کس شوخی او بسیار باشد .......... شمرده شود

حضرت علی می فرماید: هر کس شوخی او بسیار باشد .......... شمرده شود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی