آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

تاکنون 25 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ابر* (21 نفر)
  • باد (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی