آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ابر* (2 نفر)
  • باد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی