گر صد سال در مشکی کنی دوغ ............ (♥ابراهیم مشهد♥)

گر صد سال در مشکی کنی دوغ ............ (♥ابراهیم مشهد♥)

تاکنون 11 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • همان دوغ است (9 نفر)
  • شاید ماست بشه (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی