گر صد سال در مشکی کنی دوغ ............ (♥ابراهیم مشهد♥)

گر صد سال در مشکی کنی دوغ ............ (♥ابراهیم مشهد♥)

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • همان دوغ است (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی