درخت بلوط تا قبل چن سالگی میوه نمیدهد؟

درخت بلوط تا قبل چن سالگی میوه نمیدهد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی