اولین دانشکده پزشکی و اولین مدرسه طب ایران در کدام شهر است؟

اولین دانشکده پزشکی و اولین مدرسه طب ایران در کدام شهر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی