مثل مقابل به چه چیزی اشاره دارد؟ از آن بالا میاد یك دسته حورى چون به سن سى رسید بچه شود.

مثل مقابل به چه چیزی اشاره دارد؟ از آن بالا میاد یك دسته حورى چون به سن سى رسید بچه شود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی