اولين مهره داراني كه در اقيانوس ها به وجود آمدند و نخستين مهره داراني كه از دريا بيرون آمدند به ترتيب كدام جانوران

اولين مهره داراني كه در اقيانوس ها به وجود آمدند و نخستين مهره داراني كه از دريا بيرون آمدند به ترتيب كدام جانوران

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی