دل می رود زدستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا .این بیت از کیست؟

دل می رود زدستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا .این بیت از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی