شعر از كيست(بوسيدمت لب و دهانم بوي گل گرفت/بوييدمت تمام تنم بوي گل گرفت)

شعر از كيست(بوسيدمت لب و دهانم بوي گل گرفت/بوييدمت تمام تنم بوي گل گرفت)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی