این سخن از کیست:مومن اندک سخن است و بسیار کار؟

این سخن از کیست:مومن اندک سخن است و بسیار کار؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی