کدام گزینه به مشهور ترین مقلدان منظومه ی خسرو و شیرین اشاره دارد؟

کدام گزینه به مشهور ترین مقلدان منظومه ی خسرو و شیرین اشاره دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی