انسان‌های راست دست به طور میانگین.......سال بیش از چپ دست‌ها عمر می‌کنند ؟

انسان‌های راست دست به طور میانگین.......سال بیش از چپ دست‌ها عمر می‌کنند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی