اتخاذ تصمیم برای اداره بخش‌های مشترك مجتمع‌های آپارتمانی اگر قراردادی بین مالكین وجود نداشته باشد:

اتخاذ تصمیم برای اداره بخش‌های مشترك مجتمع‌های آپارتمانی اگر قراردادی بین مالكین وجود نداشته باشد:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها