از نیازهای بنیادین كه بدون پاسخ به انها انسان به ارامش نمی رسد كدام نیاز اول میباشد

از نیازهای بنیادین كه بدون پاسخ به انها انسان به ارامش نمی رسد كدام نیاز اول میباشد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی