در بدن امام حسين چند تير و نيزه و شمشير وجود داشت

در بدن امام حسين چند تير و نيزه و شمشير وجود داشت

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی