جمله(چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد. )از کیست؟

جمله(چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد. )از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی