تدریجی عمل کردن موجب ........... می شود

تدریجی عمل کردن موجب ........... می شود

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • . تقویت عزم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی