محدوده ولایت ولیه فقیه در چه حدود و میزانی میباشد ؟

محدوده ولایت ولیه فقیه در چه حدود و میزانی میباشد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی