تاسی را توبار پرتاب میكنیم اگر بدانیم مجموع خالها برابر با 6 باشد احتمال اینكه خالها برابر باشند چقدر است

تاسی را توبار پرتاب میكنیم اگر بدانیم مجموع خالها برابر با 6 باشد احتمال اینكه خالها برابر باشند چقدر است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی