کاسه شکر لقب کدام کشور است؟

کاسه شکر لقب کدام کشور است؟

تاکنون 10 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کوبا (6 نفر)
  • ایران (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی