نخستین کسی که قرآن را اعراب گذاری ونقطه گذاری کرد؟

نخستین کسی که قرآن را اعراب گذاری ونقطه گذاری کرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی