جذر عدد 169 کدام است؟

جذر عدد 169 کدام است؟

تاکنون 26 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 15 (16 نفر)
  • 14 (10 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی