شعره:سيزده را همه عالم به در امروز از شهر.من خود آن سيزدهم كز همه عالم به درم از كيست؟

شعره:سيزده را همه عالم به در امروز از شهر.من خود آن سيزدهم كز همه عالم به درم از كيست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی