شاعر که لبش را دوختند؟؟!!

شاعر که لبش را دوختند؟؟!!

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی