این شعر از کیست؟ای که از کوچه معشوقه ما میگذری بر حذر باش که سر میشکند دیوارش1

این شعر از کیست؟ای که از کوچه معشوقه ما میگذری بر حذر باش که سر میشکند دیوارش1

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حافظ (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی