این بیت شعر از کیست؟(بشنو از نی چون حکایت میکند*از جدایی ها شکایت میکند)

این بیت شعر از کیست؟(بشنو از نی چون حکایت میکند*از جدایی ها شکایت میکند)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی