شتر در هنگام تشنگی میتواند 95 لیتر آب رادر کمتر ازچنددقیقه بنوشد؟

شتر در هنگام تشنگی میتواند 95 لیتر آب رادر کمتر ازچنددقیقه بنوشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی