بیشترین ضربان قلب را درحیوانات کدام یکی از موارد زیر دارد؟

بیشترین ضربان قلب را درحیوانات کدام یکی از موارد زیر دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قناری (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی