این بیت شعر از کیست؟در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد حالتی رفت که محراب بفریاد آمد

این بیت شعر از کیست؟در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد حالتی رفت که محراب بفریاد آمد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی