این بیت شعر از کیست///چند صبح آیم و از خاک درت شام روم؟ / / از سر کوی تو خود کام به ناکام روم؟

این بیت شعر از کیست///چند صبح آیم و از خاک درت شام روم؟ / / از سر کوی تو خود کام به ناکام روم؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی