از شاعران قرن ششم که شعر منظوم عاشقانه را به حد کمال رساند

از شاعران قرن ششم که شعر منظوم عاشقانه را به حد کمال رساند

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مولوی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی