کدام کشور است که به سرزمين چهره سوختگان معروف است ؟؟؟

کدام کشور است که به سرزمين چهره سوختگان معروف است ؟؟؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اتیوپی (1 نفر)
  • افریقای جنوبی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی