با اضافه کردن۷۰۰۰ به اختلاف بزرگ ترین عدد۵ رقمی و کوچک ترین عدد چهار رقمی دهگان هزار عدد حاصل چه خواهد بود؟

با اضافه کردن۷۰۰۰ به اختلاف بزرگ ترین عدد۵ رقمی و کوچک ترین عدد چهار رقمی دهگان هزار عدد حاصل چه خواهد بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی