این سخن از کیست؟ اگر روزی خیانت دیدی بدان که قیمتت بالاست

این سخن از کیست؟ اگر روزی خیانت دیدی بدان که قیمتت بالاست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی