اگر شب هنگام کسی را مشغول گناه دیدی فردا به آن چشم نگاهش مکن ، شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی. از کیست؟

اگر شب هنگام کسی را مشغول گناه دیدی فردا به آن چشم نگاهش مکن ، شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی. از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی