محاکمه ی سقراط در دادگاه .....آتن انجام شد و.......به عنوان نماینده ی خطیبان و وکیلان در دادگاه حاضر شد.

محاکمه ی سقراط در دادگاه .....آتن انجام شد و.......به عنوان نماینده ی خطیبان و وکیلان در دادگاه حاضر شد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی