به نظر شما هر تاره موی انسان تا چند گرم میتواند رشد کند؟

به نظر شما هر تاره موی انسان تا چند گرم میتواند رشد کند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی