ازعوامل موثر درخوشحالي بودن ما.....درصد محيط و ......درصد ذهن خودمان است.0جواد2519)

ازعوامل موثر درخوشحالي بودن ما.....درصد محيط و ......درصد ذهن خودمان است.0جواد2519)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی