کدام گزینه نام سوره ای است که نشان دهنده بخش هایی از شبانه روز است ؟

کدام گزینه نام سوره ای است که نشان دهنده بخش هایی از شبانه روز است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی